Munkaszerződés minta fuvarozóknak

Az alábbiakban egy mintaszerződést olvashatsz, amit egy az egyben felhasználhatsz.

Ez a szerződés a tachográfos járművet vezető gépkocsivezetőkkel kötött munkaszerződés mintája. Tanulmányozd, és használd fel!

A szerződést letölthetővé tettem Word dokumentumként is.

A munkaszerződés mellett a pontos, törvényeknek megfelelő (1988-as évi I. Tv. a Közúti Közlekedésről) munkaidők elkészítéséhez, elszámolásához, a túlórák, éjszakai pótlékok, műszakpótlékok, stb. pontos kiszámolásához használd fel a TachografGuru programot!

Remélem, hasznodra válik!

A munkaszerződést tartalmazó Word dokumentum erre a linkre kattintva tölthető le.

 

Kuzma Ferenc

 

 

A mintát itt olvashatod…

 

M u n k a s z e r z ő d é s

 

amely létrejött egyrészről a XXX (székhely címe: XXX, adószáma: XXX, cégjegyzékszáma: XXX , képviseli: XXX  ügyvezető) mint munkáltató,

másrészről:  NÉV                                                                                                
mint munkavállaló között a mai napon az alábbi tartalommal a munkáltató székhelyén.

 

A munkavállaló személyi adatai:
Név:
Született:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Adóazonosító jele:
Tartózkodási hely:
Munkavállaló kijelenti, hogy a munkaadó alkalmazásába lép.

 

Alkalmazási feltételek

Munkáltató alkalmazza munkavállalót gépjárművezetői munkakörben. Személyi alapbérét ……Ft/hó összegben határozza meg. A rendkívüli munkavégzésért, továbbá a pihenőnapon végzett munkáért a túlmunka szabályai szerint szabadidő vagy külön díjazás jár.

A belföldi/nemzetközi fuvarfeladat ellátásában a külföldön történő tartózkodás nem állandó, de rendszeres, amely előre nem tervezhető. Előzőek alapján a mindenkori kormányrendelet előírásai figyelembevételével az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítőknek napidíj jár, melyet forintban a munkabér kifizetésével egyidejűleg folyósít a munkáltató.

A havi munkaidő a napi 8 óra munkaidő alapulvételével számított XXX hónapra vonatkozó munkaidő keretben teljesítendő, amely egyenlőtlenül is beosztható. A munkaidőkereten belüli beosztás a munka természetéből eredően egyrészt önvezénylés, másrészt a munkáltató utasításai alapján történik. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkaköréhez kapcsolódó munkáját, feladatait szokásosan a székhelyen (telephelyen) kívül végzi, a munkafolyamat megszakítás nélküli jellege miatt vasárnapi vagy munkaszüneti napi munkavégzésre is kötelezhető.

Felek megállapodnak abban, hogy az alkalmazott munkaidő-kereten belül a heti pihenőidő akár egyben akár részben összevontan is kiadható. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a napi pihenőidő 9 óra is lehet (összhangban a mindenkori vezetési- és pihenőidőkre vonatkozó szabályozással). A kiküldetés szempontjából telephelynek a központi telephely tekintendő. A rendes és pótszabadság számítási módjáról és kiadásának szabályairól a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban Mt.) 115-133 §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

A munkáltató és a munkavállaló esetében is a felmondási idő harminc nap, mely a munkáltatónál munkaviszonyban töltött évek arányában növekszik az Mt. szerinti mértékben.  Felmondáskor minden egyéb kérdésben az Mt. előírásait kell betartani.

A munkáltató nem tartozik kollektív szerződés hatálya alá.

A munkavállaló felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja.

A munkaszerződés határozatlan időre (vagy XXX) szól. A felek XXX hónap próbaidőt kötnek ki.

Munkába lépés napja: XXX

Az alkalmazás feltétele továbbá:

 • (csak amennyiben követelmény) ADR tartányos áruosztályra vonatkozó érvényes szakvizsga (mindenkori érvényes előírások szerint)
 • érvényes tűzvédelmi szakvizsga
 • erkölcsi bizonyítvány
 • belföldi árufuvarozói végzettség
 • nemzetközi gépjárművezetői vizsga
 • PÁV
 • B, C, E, kategóriás jogosítvány
 • gépjárművezető szakmai alapképesítését vagy továbbképzését igazoló igazolvány
 • szakmai gyakorlat (előny lehet, nem követelmény)
 • nemzetközi gépjárművezetői jogosítvány (TIR vizsga)
 • a munkaköri leírásban rögzített egyéb szakmai végzettség megléte
 • nyelvismeret előny lehet (nem követelmény)

A munkabér kifizetésének napja a tárgyhónapot követő hó XXX-e, készpénzben a munkáltató székhelyén, (vagy XXX bankszámlára átutalással).

A munkavállaló indokolt esetben, munkakörébe nem tartozó munkát is köteles átmenetileg ellátni. Ez azonban beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel, reá aránytalan sérelemmel nem járhat, és nem sértheti eredeti munkaköre szerinti munkabéréhez való jogát.

A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik, amely gondatlan károkozás esetén XXX-havi távolléti díjnak megfelelő összegig terjed (de a távolléti díj mértéke legfeljebb 4 havi lehet). Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás teljes körű kártérítési kötelezettséget von maga után. Az AETR egyezmény előírásainak betartására és fontosságára tekintettel munkavállaló tudomásul veszi, hogy az előírások be nem tartása miatt keletkezett bírságok, büntetések őt terhelik.

Vétkességre tekintet nélkül, teljes anyagi felelősséggel tartozik a munkavállaló az elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett olyan eszközökben bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel.

A munkavállaló köteles a mindenkori társadalombiztosítási törvényben előírt kötelező munkaidőt ledolgozni. A havi munkaidőkeret a törvényes munkanapok számától függően min. 160-184 óra/hó. Készenlét/rendelkezésre állás és túlóra elrendelhető. A napi munkaidő minimuma 4 óra, maximuma 12 óra is lehet, egyenlőtlen munkaidő beosztással. A helyben szokásos módon közzétett munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjáról a területi vezetőnél tájékozódhat (amennyiben van ilyen). A forgalmi utazó állománycsoport munkaidőkereten belüli munkaidő beosztása vezénylés alapján történik, amely a munkafolyamat megszakítás nélküli jellege miatt vasárnapi, illetve munkaszüneti napi munkavégzésre kötelezést is lehetővé tesz. A felek megállapodnak, hogy esetenként a munkafeladat jellegéből adódóan osztott napi munkaidő is alkalmazható.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a munkavégzés időtartama részben vagy egészben a 00:00 és 04:00 óra (éjszakai munkavégzés) közötti időszakra esik, abban az esetben is lehet a napi munkavégzés maximális mértéke 12 óra.

A munkavállaló a munkaidő megszakításokon belül köteles a munkaközi szünetet igénybe venni, amelynek az időtartamát 15 perces időszakokra oszthatja fel.

A munkavállalónak XXX hetente írásban jelentési kötelezettsége van jelen munkáltatója felé az adott időtartam alatti más munkáltatónál történt munkavégzésről (vezetésről, egyéb munkáról, stb.), vagy az ilyen munkavégzés hiányáról. Munkavégzés esetén köteles jelenteni ennek időtartamát, és azt, hogy ezek mely nap mely időpontjára estek.

A munkáltató részéről a kikötött próbaidőn felül azonnali hatályú felmondásra jogot adó körülmények különösen az alábbiak:

 • a tevékenységvégzés helyén italos állapotban történő megjelenés, munkavégzés,
 • a munkáját előzetes bejelentés nélkül nem veszi fel, kivéve, ha bejelentési kötelezettségének a munkába lépés előtt legalább 6 órával korábban eleget tesz, vagy önhibáján kívül nem képes eleget tenni
 • a rábízott értékekkel maradéktalanul önhibájából nem számol el
 • a feladatának teljesítése során a munkáltató szerződő partnerének szándékosan vagy súlyosan gondatlansággal kárt okoz
 • munkaköri feladataival összefüggésben bűncselekményt követ el
 • magatartásával a munkáltató üzleti megítélését hátrányosan befolyásolja
 • a munkavédelmi és egyéb szabályok, valamint eszközök alkalmazására vonatkozó jogszabályok és belső rendelkezések vétkes megszegése
 • a Társaság vagyonára vagy a Társaságra bízott áruk sérelmére elkövetett károkozás, eltulajdonítás, elveszés,
 • munkaköri feladatainak, kötelezettségeinek sorozatos, hanyag ellátása

A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a normán felüli üzemanyag fogyasztásból eredő többlet költséget a munkáltató részére megtéríti, ha túlfogyasztásának műszaki oka nincs.

A munkavállaló kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát tőle elvárható gondossággal elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi rendelkezéseket, valamint a munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat.

A munkaszerződés és annak módosítása csak írásban történhet.

A munkavállalót a szerződés tartama alatt, illetve azután is harmadik féllel szemben az üzleti eseményeket illetően titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés tartamára is vonatkozik.

A jelen szerződés által nem érintett kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, különösen a Munka Törvénykönyve és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

Szerződő felek a jelen munkaszerződést átolvasták, és jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt, XXXXXXXXXX

 

________________________                       ________________________

munkáltató                                                   munkavállaló

 


 

Megoldás fuvarozók munkaügyi elszámolási problémáira

Kattints a képre!

A megoldás 3 dologból tevődik össze:

 1. a helyzet tejes megértése,
 2. a vállalkozás felkészítése az új rendszerre,
 3. fizikai megvalósítás (komplett munkaügyi megoldás).

Ezzel kapcsolatban a Megoldás fuvarozóknak részben olvashatsz többet, illetve, itt találod a komplett megvalósítást.

 


 

Nincs még meg az AETR könyved és a másik három szakmai könyved?
Szerezd meg őket, kihasználva az együttes vásárlással járó 30%-os könyvcsomag kedvezményt!

Szükséged lesz a munkaügyi elszámolásokhoz a 100%-os törvényi megfelelés végett a TachografGuru egyedi munkaügyi programra is. Kattints ide és nézd meg, hogyan segíthet ez neked!

Üdvözlettel:

 

Kuzma Ferenc, AETR és munkaügyi szakértő

Vélemény, hozzászólás?